Nieuwe RMA procedure - Nouvelle procédure RMA

.

NL:

Bij het terugzenden van onderdelen voor elektrische rolstoelen, dient men een onderscheid te maken of het artikel een claim of een terugzending (return) is.

Claim:

Onder een claim verstaan we artikelen die onder garantie teruggestuurd worden,  artikelen die niet overeenkomen met de bestelling door u gedaan.

De vernieuwde procedure is dat u dit dient te retourneren via onze e-commerce tool waarna het onderdeel opgehaald wordt op de vestiging door een transportbedrijf.

Het voordeel voor u is dat u voor het terugzenden geen transportkosten maakt aangezien Permobil deze voor haar rekening neemt.

Na binnenkomst bij Permobil wordt e.a. afgehandeld en volgt een eventuele creditnota.

 

De bestelling voor een vervangend onderdeel als het om garantie gaat of het juiste artikel kan ook via deze e-commerce tool te worden gedaan.

Indien dit voor u niet wenselijk is, kan de bestelling van het artikel via onze binnendienst worden gedaan volgens de bekende bestel- en inkoopprocedure.

Om deze juist te kunnen laten verlopen dient u hiervoor het juiste claimnummer te vermelden hetgeen in de e-commerce tool wordt aangeven.

U kunt de inkooporder met het artikel, artikelnummer en claimnummer mailen naar info@permobil.nl ­­

 

Terugzending (Return):

Onder een terugzending (return) verstaan we dat u het verkeerde artikel besteld heeft of dat het artikel na binnenkomst bij nader inzien niet gewenst is.

De vernieuwde procedure is dat u dit dient te retourneren via onze e-commerce tool waarna het onderdeel opgehaald wordt op de vestiging door een transportbedrijf.

Voor dit transport en de verdere afhandeling zal er een vermindering van 100 Euro op de eventuele creditnota worden berekent.

 

U kunt alle procedures bekijken/downloaden onder "INFORMATIE" en vervolgens "DOWNLOADS".

Downloads (permobil.com)

 

Vanuit Permobil willen we het e-commerce systeem voor retourzending voor u inrichten, met u testen en uitleggen.

Om deze account te kunnen aanmaken willen we graag de volgende gegevens ter voorbereiding:

Het correspondentie mailadres binnen uw vestigingen/locaties waarmee deze zaken worden afgehandeld en de locatie waar dit mailadres op van toepassing is.

Dit kan een persoonlijk mailadres zijn van een werknemer, een algemeen mailadres van de locatie zijn of een mailadres van de betreffende afdeling die hiervoor zorg draagt.

 

Deze info verzoeken we u te mailen naar info@permobil.nl zodat de account kan worden aangemaakt.

 

Vanuit Permobil bieden we ook aan deze personen een persoonlijke uitleg (indien nodig) hoe het systeem werkt en gehanteerd dient te worden.   

Heeft u verdere vragen verwijs ik u graag naar mijn collega’s van onze customer support die te bereiken zijn via info@permobil.nl of 070-770 37 64 en kies voor optie 1.

 

FR:

Pour le retour de pièces de fauteuils roulants électriques, il faut distinguer s'il s'agit d'une réclamation ou d'un renvoi (retour).

Réclamation:

Par réclamation, nous entendons les articles retournés sous garantie, les articles qui ne correspondent pas à la commande que vous avez passée.

La nouvelle procédure est la suivante : vous devez la renvoyer via notre outil de commerce électronique, après quoi la pièce sera récupérée au bureau par une société de transport.

L'avantage pour vous est que vous n'avez pas à payer de frais de transport pour le retour, car Permobil s'en charge.

Une fois la pièce arrivée chez Permobil, elle sera traitée et une note de crédit sera émise si nécessaire.

 

La commande d'une pièce de rechange sous garantie ou du bon article peut également être effectuée via cet outil de commerce électronique.

Si cela n'est pas souhaitable pour vous, la commande de l'article peut se faire par l'intermédiaire de notre personnel de bureau selon la procédure habituelle de commande et d'achat.

Pour que cela se déroule correctement, vous devez indiquer le numéro de demande correct qui est indiqué dans l'outil de commerce électronique.

Vous pouvez envoyer par e-mail le bon de commande avec l'article, le numéro d'article et le numéro de demande à info@permobil.nl

 

Retour:

Un retour signifie que vous avez commandé le mauvais article ou que l'article n'est pas souhaité après réception.

La nouvelle procédure prévoit que vous devez la renvoyer via notre outil de commerce électronique, après quoi la pièce sera récupérée sur place par une société de transport.

Pour ce transport et les manipulations ultérieures, il y aura une réduction de 100 euros sur la note de crédit éventuelle.

 

Vous pouvez consulter/télécharger toutes les procédures sous la rubrique "INFORMATIONS", puis "TÉLÉCHARGES".

Downloads (permobil.com)

 

Depuis Permobil, nous souhaitons mettre en place le système de commerce électronique pour les retours, le tester avec vous et l'expliquer.

Pour pouvoir créer ce compte, nous aimerions avoir les données suivantes en préparation :

L'adresse mail de correspondance au sein de vos filiales à laquelle ces éléments sont traités et le site auquel cette adresse mail s'applique.

Il peut s'agir de l'adresse électronique personnelle d'un employé, de l'adresse électronique générale du site ou de l'adresse électronique du service concerné.

 

Veuillez envoyer ces informations par courriel à info@permobil.nl afin que le compte puisse être créé.

 

Depuis Permobil, nous offrons à ces personnes une explication personnelle (si nécessaire) sur le fonctionnement et l'utilisation du système.

Si vous avez d'autres questions, je vous renvoie à nos collègues de l'assistance à la clientèle, que vous pouvez joindre via info@permobil.nl ou 070-770 37 64 et choisir l'option 1.